SIHY:n säännöt

Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry.

SÄÄNNÖT

(Päivitetty 11.7.2020 kevätkokouksen päätöksen mukaisiksi)

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY - Finlands Islandshästförening FIHF ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Kieli

Yhdistys toimii sekä suomen- että ruotsinkielisenä, mutta rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on suomi.

3 § Tarkoitus

Yhdistys on aatteellinen ja yleishyödyllinen. Sen tarkoituksena on edesauttaa islanninhevosen tunnetuksi tekemistä ja käyttöä hevosurheilussa, edistää ja ohjata islanninhevosen rotupuhdasta jalostusta Suomessa - International Federation of Icelandic Horse Associations -nimisen kansainvälisen islanninhevosjärjestön (jäljempänä FEIF) noudattamien periaatteiden mukaisesti ja kerätä kaikki islanninhevosen ystävät yhteisiin rotua edistäviin tehtäviin. Yhdistyksen tavoitteena on rodun erityisominaisuuksien säilyttäminen ja vahvistaminen sekä urheilu- että jalostustoiminnassa, ottaen erityisesti huomioon islanninhevoselle ominaiset askellajit, sen voimakkuuden sekä sen villihevosluonteen. Yhdistys toimii Suomen eri paikkakunnilla islanninhevostoimintaa harjoittavia paikalliskerhoja ja niiden jäseniä yhdistävänä valtakunnallisena järjestönä ja urheiluseurana. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen. Yhdistys voi harjoittaa yhdistyslain 5§:n tarkoittamaa taloudellista toimintaa. 

 4 § Toiminta

Toiminta jakautuu

A. Jalostustoimintaan

B. Urheilutoimintaan

C. PR-toimintaan 

D. Nuorisotoimintaan

E. Koulutustoimintaan

Toiminta toteutetaan yhteistoiminnassa paikalliskerhojen kanssa. Jalostus ja urheilutoiminnassa noudatetaan FEIF:n ja rodun alkuperämaa Islannin suosituksia, ohjeita ja sääntöjä. Johtokunta voi asettaa muita valiokuntia tarpeen mukaan. 

 5 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistystä, sen tavoitteita ja tarkoitusta ja joka sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä. Yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäsenet. Alle 18-vuotias henkilöjäsen on juniorijäsen. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli puoli vuotta maksun erääntymisestä. Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on toiminut toistuvasti ja törkeästi yhdistyksen sääntöjen ja tavoitteiden vastaisesti, jolloin erottamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

6 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää syysvuosikokous. Uusi jäsen maksaa liittymisvuoden koko jäsenmaksun liittymisensä yhteydessä. Yhdistyksessä voidaan määrätä erityinen alhaisempi jäsenmaksu jäsenille, joita on samassa perheessä kaksi tai useampia. 

7 § Päätösvalta

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille, jotka käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen vuosikokouksissa.

8 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko julkaisemalla kirjallinen kutsu yhdistyksen ylläpitämässä, jäsenille postitettavassa jäsenlehdessä tai internetsivuilla. Kutsu on julkaistava 14 päivää ennen kokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous, joka on järjestettävä huhtikuun loppuun mennessä, sekä syyskokous, joka pidetään syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tätä vaatii. Kokous on järjestettävä 30 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Johtokunnan erikseen tekemällä päätöksellä voidaan sallia etäosallistuminen kokouksiin.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan häntä ja käyttämään hänen äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Asiamiehen tulee olla yhdistyksen jäsen. Asiamies saa käyttää äänioikeutta enintään kolmen jäsenen puolesta. Jäsen voi saattaa haluamansa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi toimittamalla siitä kirjallisen esityksen johtokunnan puheenjohtajalle 45 vuorokautta ennen kokousta. Kohtaan "muut asiat" jäsen voi toimittaa käsiteltäviä asioita johtokunnalle kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta.

10 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa on

 1. esitettävä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tilinpäätös tuloslaskelmineen ja taseineen, johtokunnan vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus
 2. päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätettävä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille
 4. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat
 5. käsiteltävä muut mahdolliset asiat

 11§ Syyskokous

Syyskokouksessa on 

 1. päätettävä johtokunnan jäsenten lukumäärästä
 2. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 3. valitaan yhdistykselle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 4. yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen
 5. yhdistyksen budjetin hyväksyminen
 6. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 7. muut mahdolliset asiat 

11 § Johtokunta

Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Syyskokous päättää tarkemmin johtokunnan jäsenten lukumäärästä ja valitsee johtokunnan jäsenet ainakin seuraaviin vakituisiin tehtäviin johtokunnassa: 

 1. Puheenjohtaja
 2. Varapuheenjohtaja
 3. Rahastonhoitaja
 4. Sihteeri
 5. Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja
 6. Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja
 7. PR-valiokunnan puheenjohtaja
 8. Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
 9. Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja 

Näihin tehtäviin valittujen johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puheenjohtaja, rahastonhoitaja, jalostusvaliokunnan puheenjohtaja, koulutusvaliokunnan ja PR-valiokunnan puheenjohtaja ovat erovuorossa parittomina vuosina ja varapuheenjohtaja, sihteeri, urheiluvaliokunnan puheenjohtaja ja nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ovat erovuorossa parillisina vuosina pidettävissä syyskokouksissa. Toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy siinä syyskokouksessa, jossa jäsen on erovuorossa. Muiden johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksessa ja päättyy sitä seuraavassa syyskokouksessa. Johtokunnan jäsenet saavat edustusetuna yhdistyksen jäsenyyden johtokunnassa toimimisen ajaksi.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on läsnä edellyttäen, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Läsnäolijoiksi lasketaan myös etäyhteydessä olevat jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnan kokouksessa on laadittava pöytäkirja, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Johtokunta hoitaa yhdistyksen hallinnon, toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset ja edustaa yhdistystä.

 Johtokunnan tehtäviin kuuluu erityisesti

- asettaa jalostus-, koulutus-, urheilu-, PR- ja nuorisovaliokunta

- pitää yhteyttä paikalliskerhoihin ja käsitellä näiden ehdotuksia

- valita yhdistyksen edustajat FEIF:n sekä muihin alan kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin tarpeen mukaan

- vahvistaa tarvittavat ohjesäännöt yhdistyksen toimintaa varten 

- huolehtia jäsenlehden julkaisemisesta ja valita lehdelle päätoimittaja 

- määrätä sopiva henkilö huolehtimaan yhdistyksen mainos-, myynti- ja esitemateriaalin ja muun esineistön ja materiaalin asianmukaisesta säilytyksestä 

Eroavan johtokunnan jäsenen, joka on ollut nimetyssä tehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, jalostusvaliokunnan, urheiluvaliokunnan, nuorisovaliokunnan, koulutusvaliokunnan ja PR-valiokunnan puheenjohtajat), tulee huolehtia asianmukaisesti tehtäviensä siirtämisestä seuraajalleen. 

12 § Valiokunnat

Johtokunnan apuna on jalostusvaliokunta, urheiluvaliokunta, PR-valiokunta, koulutusvaliokunta ja nuorisovaliokunta, joissa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä. Näiden valiokuntien puheenjohtajina toimivat ne johtokunnan jäsenet, jotka on syyskokouksessa kyseisiin tehtäviin valittu. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajat ja muut jäsenet näihin valiokuntiin niiden puheenjohtajien esityksestä. Johtokunta voi asettaa muita valiokuntia tarpeen mukaan. Valiokunnat valmistelevat alaansa kuuluvia asioita johtokunnan päätöksiä varten ja suorittavat johtokunnan valvonnassa näissä säännöissä määrätyt tai erikseen annetut tehtävät.

Jalostusvaliokunta huolehtii muun muassa jalostusaiheisten koulutusten järjestämisestä, kansainvälisiin jalostuskoulutuksiin osallistumisesta, islanninhevosten kansainvälisen kantakirjan World Fengur ylläpitämisestä Suomessa asuvien hevosten osalta sekä näyttelytoiminnan järjestämisestä ja yhteistyöstä Suomen Hippoksen kanssa.  

Urheiluvaliokunta vastaa Islanninhevoskilpailuista Suomessa, kouluttaa tuomareita, pitää yhteyttä sääntö- ja kilpailuasioissa FEIF:n, tiedottaa säännöistä ja kilpailuasioista sekä koordinoi askellajikilpailutoimintaa ja pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon ja ESRA:n, vastaa aluevalmennuksista sekä maajoukkuetoiminnasta.

PR-valiokunta huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta ja osaltaan islanninhevosia koskevasta tiedottamisesta, viestinnästä ja markkinoinnista. Sen vastuisiin kuuluu myös Islanninhevonen -lehden julkaisutoiminta ja tavoitteena on lisätä islanninhevosen tunnettavuutta ja innovoida monipuolista yhteistyökumppanuutta.

Koulutusvaliokunta huolehtii FEIF-ratsastuksenohjaajien koulutuksen järjestämisestä ja askellajiratsastusta ohjaavien vuosihuolloista. Koulutusvaliokunta myös koordinoi FEIF ratsastuksenohjaajien valtakunnallista koulutusta. Lisäksi valiokunta pitää yllä SIHY:n jäsentalliluokitusta.

Nuorisovaliokunta järjestää juniorijäsenille kansallista ja kansainvälistä toimintaa sekä myös matalankynnyksen toimintaa uusien jäsenten saamiseksi.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 

14 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi tilintarkistaja ja yksi varatilintarkistaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa.  

15 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. 

16 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä säännönmukaisessa vuosikokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava FEIF:lle.