SIHY:n Eettiset periaatteet - 
Code of Conduct

Hyväksytty Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n kevätkokouksessa 27.4.2024


JOHDANTO

 Suomen Islanninhevosyhdistys ry (SIHY) on vuonna 1982 perustettu kansainvälisen islanninhevosjärjestö FEIF:n (International Federation of Icelandic Horse Associations), Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen rekisteröity jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa islanninhevosen tunnetuksi tekemistä ja käyttöä hevosurheilussa, edistää ja ohjata islanninhevosen rotupuhdasta jalostusta Suomessa FEIF:n periaatteiden mukaisesti ja kerätä kaikki islanninhevosen ystävät yhteisiin rotua edistäviin tehtäviin.

Yhdistyksen tavoitteena on rodun erityisominaisuuksien säilyttäminen ja vahvistaminen sekä urheilu- että jalostustoiminnassa, ottaen erityisesti huomioon islanninhevoselle ominaiset askellajit, sen voimakkuuden sekä sen villihevosluonteen. Yhdistys toimii Suomen eri paikkakunnilla islanninhevostoimintaa harjoittavia paikalliskerhoja ja niiden jäseniä yhdistävänä valtakunnallisena järjestönä ja urheiluseurana.

SIHY järjestää muun muassa askellajiratsastuksen suomenmestaruuskilpailut, jalostusnäyttelyitä sekä askellajiratsastuksen tuomari- ja ohjaajakoulutuksia. SIHY:n paikalliskerhot järjestävät kilpailuja, kursseja ja muita tapahtumia. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa Islanninhevonen-jäsenlehden. SIHY-tallit järjestävät viikoittaista harrastustoimintaa ratsastuskouluissaan.

SIHY:n Code of Conduct kokoaa yhteen yhdistyksen toiminnan eettiset periaatteet. Ohjeistuksen ytimessä ovat teemat hyvinvoivan islanninhevosen, kannustavan yhteisön sekä eettisten toimintatapojen ympärillä.

Code of Conductia noudatetaan kaikessa yhdistyksen toiminnassa ja se on myös yhdistyksen tekemien sopimusten liitteenä. Code of Conductin sisältämien periaatteiden lisäksi noudatamme, ja odotamme kumppaniemme noudattavan, voimassa olevia lakeja ja määräyksiä kaikessa toiminnassamme.  Noudatamme myös täydentäviä kansainvälisiä ja kansallisia ohjeistuksia, esimerkiksi FEIF:n Code of Conductia sekä ohjeistuksia kilpailu- ja jalostustoiminnasta.

SIHY:n johtokunta vastaa näiden periaatteiden kehittämisestä ja valvonnasta. Ohjeistus ja sen muutokset hyväksytään yhdistyksen kokouksessa.

HYVINVOIVA ISLANNINHEVONEN

Suomen Islanninhevosyhdistyksen toiminnan keskiössä on hyvinvoiva ja elinvoimainen hevonen. Hevosen hyvinvointi on aina asetettava etusijalle kaikessa toiminnassa, esimerkiksi suhteessa kilpailu-, jalostus- tai kaupalliseen toimintaan.

SIHY on perustanut hevosen hyvinvointityöryhmän, jonka tehtävänä on kauttaaltaan edistää islanninhevosten terveyttä ja hyvinvointia tieteelliseen tutkimukseen perustuen harrastus-, kilpa- ja jalostustoiminnassa. Hyvinvointityöryhmän toiminta käynnistyi vuonna 2024.

Islanninhevosten elinolosuhteiden ja ruokinnan tulee olla parhaiden hevosenpidon käytäntöjen mukainen. Hevosilla tulee olla tarpeeksi tilaa liikkua ja niille on mahdollistettava fyysinen kosketus lajitovereihinsa ympäri vuoden. Hevosilla tulee olla aina saatavilla puhdasta vettä ja niiden ravinnon on oltava hyvälaatuista.

Hevosten kavionhoito ja kengitys on tehtävä laadukkaasti. Hevosten varusteiden on oltava niille sopivia, jotta ne eivät aiheuta hevoselle kipua tai vammoja. Hevosten kuljetuksen on tapahduttava turvallisesti ja osaavien henkilöiden toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi. Pitkillä matkoilla hevosten on päästävä pitämään lepotaukoja, ja niille on tarjottava ruokaa sekä vettä.

Hevosten koulutuksen ja ratsastamisen tulee vastata niiden fyysisiä kyvykkyyksiä ja henkistä kypsyyttä. Yhtäkään hevosta ei saa kouluttaa tai ratsastaa fyysisin pakkokeinoin tai pelon avulla. SIHY:n toiminnassa ja tilaisuuksissa ei hyväksytä apujen tai apuvälineiden liiallista tai väärinkäyttöä.

Vain terve ja hyvinvoiva islanninhevonen voi osallistua SIHY:n kilpailuihin, näyttelyihin ja tapahtumiin. Hevosen sairastuttua tai vammauduttua, on sille annettava riittävä aika toipua ennen sen osallistumista kilpailuihin, näyttelyihin tai muuhun tilaisuuteen. SIHY:n tilaisuuksissa noudatetaan sääntöjen mukaisia rokotusohjelmia ja hevosilla tulee olla passi sekä rokotustodistukset mukanaan.

SIHY ei hyväksy minkäänlaista dopingia tai asiatonta lääkitystä hevosilla. Hevosille ei saa myöskään suorittaa tarpeettomia kirurgisia tai muita eläinlääketieteellisiä operaatioita, jotka ovat omiaan vaarantamaan hevosten hyvinvointia.

Epäilyt hevosen hyvinvoinnista yhdistyksen vastuulla olevassa tilanteessa on tuotava välittömästi SIHY:n toimihenkilön, kuten stewardin, ringmasterin, kilpailun- tai näyttelyjohtajan tietoon.

Eläinsuojelurikkomuksesta tuomitut henkilöt eivät voi toimia SIHY:n luottamus- tai toimihenkilötehtävissä, saatika toimia SIHY-tallin edustajana.

KANNUSTAVA YHTEISÖ

SIHY on turvallinen, kannustava ja tasa-arvoinen yhteisö islanninhevosten omistajille ja harrastajille Suomessa. Arvostamme sekä tuemme jäseniämme ja toimimme aktiivisesti yhdessä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Jokainen meistä on oikeutettu kunnioittavaan ja arvostavaan kohteluun sekä yksityisyyden suojaan.

SIHY:ssä on kiusaamisen nollatoleranssi – emme hyväksy minkäänlaista häirintää, syrjintää, hyväksikäyttöä tai kiusaamista. Epäasialliseen kohteluun ja häirintään puututaan välittömästi.

Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisuutta. Emme hyväksy minkäänlaista ikään, sukupuoleen, etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimintaan, ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaalisen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvaa syrjintää.

SIHY:n tapahtumissa noudatetaan olemassa olevia säädöksiä turvallisuudesta, ja tilaisuuksiin laaditaan sääntöjen ja lakien mukaiset turvallisuussuunnitelmat. Huolehdimme kaikki yhdessä siitä, että ympäristömme on turvallinen ja terveellinen.

Jokainen meistä on omalta osaltaan vastuussa toiminnastaan osana SIHY:n yhteisöä. Meille on tärkeää luoda ja ylläpitää kannustavaa, avointa ja toisia arvostavaa ilmapiiriä. Niin positiivista kuin korjaavaakin palautetta voidaan sekä antaa että vastaanottaa, kun siihen on aihetta, vastaanottajaa arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla.

Rakennamme yhdessä toiminnallamme SIHY:n yhdistyskuvaa ja mainetta. Huomioimme toiminnassamme yhdistyksen edun ja toimimme ohjeistusten mukaisesti. Huolehdimme myös SIHY:n omaisuudesta asianmukaisella tavalla.

Toimimme ympäristön kannalta vastuullisesti, huomioiden kestävän kehityksen periaatteet muun muassa tilaisuuksien materiaalien uusiokäytössä sekä yhdistyksen hankinnoissa sen ollessa mahdollista. SIHY:n tilaisuuksien jäljiltä ympäristö jää aina siistiksi ja jätteet kierrätetään asianmukaisesti.

Puutumme havaittuihin ongelmiin, epäkohtiin tai rikkomuksiin mahdollisimman nopeasti asian vaatimassa mittakaavassa. SIHY:llä on häirintäyhteyshenkilö epäasiallisen käyttäytymisen ilmoittamista ja selvittämistä varten. Häirintäyhteyshenkilön ollessa esteellinen, asiaa voidaan käsitellä myös muulla luottamuksellisella kokoonpanolla.

EETTISET TOIMINTATAVAT

Suomen Islanninhevosyhdistyksen toiminta ja johtaminen perustuvat avoimuudelle ja luottamukselle. Toimintaamme ohjaavat kaikissa tilanteissa tasapuolisuus ja reiluus islanninhevosten, yhdistyksen ja sen jäsenistön eduksi. Viestimme toiminnastamme aktiivisesti sekä jäsenistölle että rodun harrastajille.

SIHY:n johtokunnan päätöksenteko on oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Yhdistyksen johtokunta, valiokunnat ja toimihenkilöt osoittavat omalla toiminnallaan ja päätöksillään vastuullisen ja eettisen toiminnan esimerkkiä. Yhdistyksen toiminnan on oltava siten hoidettua, että jäsenillä ja sidosryhmillä säilyy luottamus SIHY:n toimintaan.

Toimimme vastuullisesti kaikessa toiminnassamme ja käytämme varojamme mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi. Edellytämme SIHY:n toiminnassa myös noudatettavan soveltuvaa verosääntelyä ja hyviä käytänteitä verokysymyksissä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä sekä tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä, ja toteutamme sääntelyn mukaiset toimenpiteet rekisteröityjen tietosuojaoikeuksien toteuttamiseksi. Keräämme ja käsittelemme vain toimintamme kannalta välttämättömiä henkilötietoja lainmukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on tehtäviensä vuoksi tarve ja oikeus käsitellä tietoja. Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä huolellisuusvelvoitetta, jonka mukaisesti varmistamme hallussamme olevien tietojen tietoturvallisen käsittelyn.

Kohtelemme jäseniämme sekä SIHY:n toimintaan osallistuvia puolueettomasti, yhdenvertaisesti ja asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että toimintamme on riippumatonta ja objektiivisesti perusteltavissa olevaa, eivätkä eturistiriidat vaikuta päätöksentekoon.

Asiaa hoitavien henkilöiden on oltava riippumattomia hoidettavaan asiaan liittyvistä seikoista. Esteellisyys kattaa kaikki tilanteet, joissa asian ratkaisu tai päätöksenteko muodostaa tai näyttäisi muodostavan eturistiriidan oman tai läheisen aseman tai edun vuoksi. Luottamuksen vaarantumiselle on kuitenkin oltava erityinen syy - esimerkiksi tavanomainen asiakkuus- tai tuttavuussuhde asianosaiseen ei muodosta esteellisyyttä. Luottamus- ja toimihenkilöt tunnistavat sidonnaisuutensa ja mahdollisen esteellisyytensä. Mikäli olemme esteellisiä, emme osallistu asian valmisteluun tai päätöksentekoon. Arvioimme oman esteellisyytemme itse ja jääväämme itsemme oma-aloitteisesti.

Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Noudatamme lahjonnan ja korruption vastaisia periaatteita kaikessa toiminnassamme ja tehtävissämme. Toiminnassamme on ehdottoman kiellettyä vastaanottaa, pyytää, hyväksyä tai tarjota taloudellista tai muuta etua, jos se on omiaan heikentämään luottamusta asianomaiseen tai SIHY:n toiminnan tasapuolisuuteen, tai vahingoittamaan yhdistyksen mainetta tai yleistä luottamusta SIHY:ä kohtaan.

Lahjojen ja vieraanvaraisuuden suhteen luottamus- ja toimihenkilöt toimivat harkiten ja kohtuullisesti kaikissa tilanteissa. Tilaisuuksiin osallistuttaessa ja niitä järjestettäessä noudatetaan kohtuullisuutta ja huomioidaan rajana niin sanotusti tavanomainen vieraanvaraisuus. Rahamuotoisia lahjoja luottamus- tai toimihenkilöt eivät vastaanota koskaan.

Me kaikki SIHY:n jäsenet olemme vastuussa näiden periaatteiden noudattamisesta omassa toiminnassamme ja hyvän eettisen yhdistyskulttuurin rakentamisesta.

Code of Conductin vastainen toiminta voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa Suomen Islanninhevosyhdistykselle. Code of Conductin sisältämien periaatteiden rikkominen voi sen vuoksi johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin niitä rikkonutta henkilöä kohtaan. Seuraamuksena voi olla huomautuksen tai varoituksen antaminen, toimintakielto yhdistyksen toiminnassa tai jopa jäsenyydestä erottaminen määräajaksi tai pysyvästi.

SIHY:n sääntöjen 2020 päivityksen 5 §:n mukaisesti: ”Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on toiminut toistuvasti ja törkeästi yhdistyksen sääntöjen ja tavoitteiden vastaisesti, jolloin erottamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.”