Tuomaripalkkiot

Kotimaisten tuomareiden palkkiot:

FEIF-tuomari

 • 160 €
 • kilometrikorvaus Verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaan (vuonna 2024 0,57 €/km)
 • ruoka + majoitus tarvittaessa

Kansallinen tuomari

 • 120 €
 • kilometrikorvaus Verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaan (vuonna 2024 0,57 €/km)
 • ruoka + majoitus tarvittaessa

Paikalliskerhotuomari

 • 80 €
 • kilometrikorvaus Verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaan (vuonna 2024 0,57 €/km)
 • ruoka + majoitus tarvittaessa

Pitkän kilpailupäivän korvaus

Pitkän kilpailupäivän korvaus on maksettava kilpailuista, joissa tuomarin paikallaolo ylittää 10 tuntia, joista korkeintaan 8 tuntia voi olla aktiivista tuomarointiaikaa. Korvauksia maksetaan 15 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Tuomarin paikallaolo lasketaan alkavaksi 15 minuuttia ennen kilpailujen ilmoitettua alkamisaikaa tai siitä ajasta, jolloin kilpailunjärjestäjät ovat pyytäneet tuomaria saapumaan paikalle.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gæðingakeppnituomaripalkkiot

Landsdómari

 • 160 €
 • kilometrikorvaus Verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaan (vuonna 2024 0,57 €/km)
 • ruoka + majoitus tarvittaessa

Félagsdómari

 • 80 €
 • kilometrikorvaus Verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaan (vuonna 2024 0,57 €/km)
 • ruoka + majoitus tarvittaessa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Palkkioiden maksaminen sekä viranomaisilmoitukset 
Kilpailuidenjärjestäjä ja tuomari voivat keskenään sopia palkkion määrien muuttamisesta, tuomarit ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan vähintään ohjeistettujen määrien mukaiset korvaukset.

Mikäli tuomari käyttää laskutuksessaan yritystä lähettää tuomari laskun paikalliskerholle, jossa hän laskuttaa sovitun palkkion ja lisää palkkion päälle kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron (vuonna 2016 24%). ALV:n lisääminen laskulle koskee yrityksiä, jotka kuuluvat arvonlisäverorekisteriin.


Tuomari on yksityinen elinkeinonharjoittaja hän voi halutessaan lähettää kululaskun tuomarointipalkkiostaan. Tuomarin tulee kululaskulla mainita kuuluvansa ennakkoperintärekisteriin. Tällöin tuomari erittelee kululaskulle hänelle maksettavat korvaukset ja paikalliskerho maksaa kululaskun täysmääräisesti kululaskun lähettäjälle. Kululaskun lähettäjän ollessa merkittynä ennakkoperintärekisteriin vastaa hän itse veroista ja muista maksuista, jolloin paikalliskerhon ei tarvitse huolehtia viranomaisilmoituksista yms. Kululaskuun ei merkitä ALVia, mikäli elinkeinonharjoittaja ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluvuuden ja arvonlisäverovelvollisuuden voi tarkistaa y-tunnuksen avulla ytj:n sivuilta

Mikäli tuomarilla ei ole yritystä, jonka kautta hän laskuttaa tuomaripalkkionsa hänen tulee toimittaa verokorttinsa kilpailuidenjärjestäjälle. Kilpailuidenjärjestäjä pidättää tuomaripalkkiosta (ei verottomista korvauksista) verokortin veroprosentin mukaisen ennakonpidätyksen ja vähentää tämän maksettavasta summasta. Tämän jälkeen maksettavaan summaan lisätään verottomat kilometrikorvaukset. Tuomarin on hyvä lähettää kilpailujärjestäjälle tämän ohjeistuksen liitteenä oleva kululomake täytettynä palkkioiden maksun liitteeksi.


https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48735/ennakonpid%C3%A4tyksen-toimittaminen/

Maksettavat tuomaripalkkiot rinnastetaan verohallinnon määrittelemään työkorvaukseen, jolloin suoritetusta palkkiosta ei tarvitse maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/palkka_ja_tyokorvaus_verotuksess3/


Palkkioiden maksajan on ilmoitettava palkkioiden maksusta Tulorekisteriin

Tietoja annetaan tulorekisteriin kahdella ilmoituksella. Maksetut palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Palkkatietoilmoitus tulee pääsääntöisesti antaa viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Maksupäivällä tarkoitetaan palkkapäivää eli päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä. Myös nk. satunnaisena työnantajana toimivan yhdistyksen tulee antaa tiedot viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Rekisteröity yhdistys voi 1.1.2020 alkaen ilmoittaa enintään 200 euron määräisiä kertasuorituksia koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Ilmoittamisen tulolajit

Tulolajeja 357 ja 358 (yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus ja päiväraha) käytetään vain silloin, kun yleishyödyllinen yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle tulonsaajalle päivärahoja ja kilometrikorvauksia.

Jos yhdistys maksaa verovapaita päivärahoja ja kilometrikorvauksia omalle palkansaajalleen, käytetään tulolajeja 303, 311 ja 331. Tällöin ei ole määrärajoitusta verovapaiden korvausten maksamiselle.

Jos yhdistys maksaa palkkiota (työkorvausta) tulonsaajalle ja samalla maksaa kustannusten korvauksia, nämä eivät ole verovapaita, vaan ne on lisättävä tuloon ja ilmoitettava tulolajilla 336 Työkorvaus.

Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan "Ei palkanmaksua" -tieto. Satunnaisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta, joilta se maksaa palkkaa. Lisätietoa työnantajan erillisilmoituksen tekemisestä alla olevan linkin takaa:

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet


Lisätietoa yhdistyksille tulorekisteristä:

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t/