Suomen Islanninhevosyhdistys hakee kolmea maajoukkuejohtajaa toimikaudelle 2024

3.3.2024

(in english below)

Joukkueenjohto on koko toimikautensa ajan vastuussa maajoukkuetoiminnan organisoinnista ja toteutuksesta. Joukkueenjohdon velvollisuuksiin kuuluu valvoa ratsastajien ja joukkueen etuja sekä toimia tiedonvälittäjänä kilpailuorganisaation ja ratsastajien välillä.

Maajoukkuejohdon tehtäväkenttä on laaja, joten joukkueenjohtajat sopivat yhdessä tehtävänjaosta kunkin osaamisen ja vahvuuksien mukaan. Joukkueenjohdolla on tukenaan työryhmä, joka auttaa viestinnässä, talousasioissa, tulosseurannassa, PR- ja sponsoriasioissa. Maajoukkuejohto ja -työryhmä toimivat urheiluvaliokunnan alla ja joukkuetta koskevat päätökset hyväksytään sekä urheiluvaliokunnassa että SIHY:n johtokunnassa.  

 Joukkueenjohdon tehtävät:

●      Maajoukkueringin toiminnan koordinointi vuoden aikana.

●      WR-kilpailuiden tulosten seuranta tulospalveluista ja SM-kilpailuiden seuranta paikan päällä.

●      Maajoukkue-ehdotuksen tekeminen. Maajoukkueenjohto tekee ehdotuksen maajoukkueen kokoonpanosta urheiluvaliokunnalle perusteluineen ennen SM-kilpailuita ja valinnan vahvistaa ensin SIHY:n johtokunta, minkä jälkeen lopullisen joukkueen vahvistaa Suomen Ratsastajainliitto (SRL).

●      Maajoukkueratsukoiden (SPORT) ilmoittaminen PM-kilpailuihin järjestäjien antaman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti.

●      Maajoukkueratsukoiden (GK) ilmoittaminen PM-kilpailuihin järjestäjien antaman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti.

●      Maajoukkueen jäsenten aktiivinen tiedottaminen ja kysymyksiin vastaaminen joukkueen nimeämisen ja kilpailujen välisenä aikana.

●      Joukkueenjohtajan oltava perillä PM-kilpailupaikalla ennen joukkuetta ja lähtee paikalta vasta koko joukkueen lähdettyä.

●      PM- kilpailuiden aikana joukkueenjohto on tavoitettavissa 24/7 vuorottelevien päivystysvuorojen mukaisesti.

●      Joukkueenjohtajilla on velvollisuus olla läsnä (1 hlö) ratsukoiden virallisilla harjoitusvuoroilla, kilpailusuorituksissa, collectingissa, lämmittelyssä, eläinlääkäritarkastuksissa, varustetarkastuksessa sekä palkintojenjaossa. Joukkueenjohtajat tekevät ennen kilpailuja tehtäväjaon, jolla varmistetaan riittävä miehitys kuhunkin tehtävään.

●      Mikäli ratsastaja rikkoo joukkuesääntöjä tai haittaa muun joukkueen toimintaa, joukkueenjohdolla on velvollisuus antaa ensin huomautus, jonka jälkeen seuraa varoitus. Viimeisenä keinona sääntöjen noudattamatta jättämisestä joukkueenjohto voi poistaa ratsastajan joukkueesta SIHY:n johtokunnan hyväksynnällä.

●      Kilpailumatkan aikana joukkueenjohdolla (3 joukkueenjohtajaa) on demokraattinen päätösvalta koskien joukkueen asioita. Tarvittaessa SIHY:n johtokunta on tavoitettavissa kilpailujen aikana mahdollisten konfliktitilanteiden osalta päätöksenteossa.

●      Sisäisen (UV/Johtokunta/ratsastajat) ja ulkoisen sekä sosiaalisen median viestinnän koordinointi

●      PM-kisojen tiedottaminen

●      Maajoukkuetta koskevien edustustilaisuuksien joukkueen edustusten järjestäminen, koordinointi ja ratsastajien sitouttaminen edustustilaisuuksiin ratsastajasopimusten mukaisesti.

●      Yhteistyökumppaneiden hankinta ja näkyvyyden koordinointi

●      Maajoukkueen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laadinta kalenterivuosittain.

●      Maajoukkueen budjetin laadinta yhteistyössä työryhmän talousvastaavan kanssa. Budjetti hyväksytään sekä urheiluvaliokunnassa että johtokunnassa. Joukkueenjohto vastaa budjettiseurannasta ja ilmoittaa mahdollisista merkittävistä poikkeamista urheiluvaliokunnalle ja johtokunnalle.

●      Maajoukkuetoimintaan liittyvä laskutus yhteistyössä maajoukkuetyöryhmän ja SIHY:n rahastonhoitajan kanssa.

●      Palautekyselyn toteuttaminen ja raportointi maajoukkueelle kerran vuodessa yhdessä maajoukkuetyöryhmän kanssa.

●      Joukkueenjohto raportoi maajoukkueen toiminnasta FEIF:n, SRL:n, ja SIHY:n vaatimusten mukaisesti.

 Tehtävälle asetetut osaamisvaatimukset:

●      Hyvä laji- ja sääntötuntemus

●      Hyvä organisointi- ja paineensietokyky

●      Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

●      Hyvä kielitaito: suomi ja englanti, ruotsin kielen taito on eduksi

●      hyvät tietotekniset taidot (Office, Drive, Dropbox, nettisivut) sekä sosiaalisen median (FB, IG) taidot

 Joukkueenjohtajalle maksettavat korvaukset:

Maajoukkuejohtajan tehtävän hoitamisesta maksetaan kullekin joukkueenjohtajalle kertakorvaus. Lisäksi joukkueenjohtajille maksetaan SM-kilpailujen ajalta matka-, majoitus- ja ruokailukulut. PM-kilpailumatkalla syntyneet kohtuulliset matka-, majoitus- ja ruokailukulut korvataan kaikille joukkueenjohtajille. Kustannusarviot on hyväksytettävä Urheiluvaliokunnassa ja johtokunnassa etukäteen.

Tämä rekrytointi kattaa vuoden 2024. Toimikausi alkaa maaliskuussa 2024 ja päättyy 31.12.2024.

Vapaamuotoiset hakemukset 10.3.2024 mennessä urheiluvaliokunnalle urheilu@islanninhevonen.net ja maajoukkuetyöryhmälle maajoukkue@islanninhevonen.net

Hakemuksen lähettäneille ja mahdollisesti valittaville tullaan varaamaan mahdollisuus myös haastatteluun.

Hakemuksesta tulisi ilmetä seuraavat tiedot:

●      nimi

●      yhteystiedot

●      kokemus kansainvälisistä kisoista

●      kokemus askellajiratsastuksen maajoukkuetoiminnasta

●      miksi olisit hyvä joukkueenjohtaja

●      kielitaito

●      laji- ja sääntöosaaminen

●      mahdolliset koulutukset, jotka tukevat joukkueenjohtajan tehtävän hoitoa

●      mahdolliset sidonnaisuudet (valmennatko joukkueeseen tavoittelevia, oletko sukua joukkueeseen tavoittelevalle, onko hevosesi mahdollisesti tulossa joukkueeseen)

Finnish Icelandic Horse Association (SIHY) is looking for three national team leaders for the season 2024

The team management is responsible for the organization and implementation of national team activities throughout its term of office.  The responsibilities of the team management include overseeing the interests of the riders and the team as well as acting as an information channel between the competition organization and the riders.  

The task field of the national management team is vast, so the team leaders will agree on the division of tasks according to each person’s abilities and strengths.  The team management is supported by a working group helping with communication, financials, monitoring performance, PR and sponsorship contracts.  The national team management and the working group operate under the sports committee and decisions concerning the team are approved by both the sports committee and the SIHY board and SRL (Finnish Equestrian Federation).

Team management tasks 

·        coordination of the activities of the national training team during the year

·        monitoring the results of WR competitions via the result services and following up of SM (Finnish Championships) competitions on site

·        National Team nominations.  The national team management makes a proposal for the composition of the national team to the sports committee with supportive arguments before the SM competitions and the selection is first confirmed by the SIHY board after which the final team selection is confirmed by the SRL.

·        registration of national team riders and horses (SPORT) for Nordic Championships (NC) competitions according to the schedule and instructions given by the organizers

·        registration of national team riders and horses (GK) for NC competitions according to the schedule and instructions given by the organizers

·        Actively informing the members of the national team and answering questions in between the nomination of the team and the competitions.

·        the team leader must be present at the NC competition site before the team and will leave the site only after the entire team has left.

·        during the NC competitions the team management will be available 24/7 according to alternating duty roster

·        the team leader has an obligation to be present (1 person) at the riders’ official training sessions, competition performance, collecting, warm-up, veterinary inspections, equipment checks and price giving ceremonies. Before the competitions the team leaders divide the tasks to ensure sufficient manning for each task

·        if a rider violates the team rules or hinders the operation of the rest of the team, the team management is obliged to give a pre-warning first, followed by a warning if necessary.  As a last resort for non-compliance with the rules, the team management can remove the rider from the team with the approval of the SIHY board.

·        during the competition trip, the team management (3 team leaders) has democratic decision-making right regarding the team’s affairs.  If necessary, SIHY board is available during the competition for making decisions regarding possible conflict situations.

·        coordinating internal (SC/board/riders) and external and social media communication

·        NC competition information

·        organizing, coordinating and placing riders at representative events concerning the national team in accordance with rider contracts

·        acquisition of partners and coordinating visibility

·        preparation of the national team’s yearly plan and report for the calendar year

·        preparation of the national team budget in cooperation with the financial manager of the working group. The budget is approved by both the sports committee and the board.  The team management will monitor the budget and report any significant deviations to the sports committee and the board.

·        invoicing related to national team activities in cooperation with the national team working group and SIHY’s treasurer.

·        implementation of a feedback survey and reporting on it once a year together with the national team working group

·        the team management will report on the activities of the national team in accordance with the requirements of FEIF, SRL and SIHY

The competence requirements assigned for the task

·        good knowledge of this sport and its rules

·        good organizational skills and pressure tolerance

·        good language skills.  Finnish, English.  Swedish an advantage

·        Good computer skills (Office, Drive, Dropbox, websites) and social media skills (FB, IG)

 Allowances to the national team leader

Each team leader is paid a fee for the years’ work. In addition, leaders will be paid all travel, accommodation and meal expenses for the duration of the FC competitions.  Reasonable travel, accommodation and meal expenses during the NC competition will be reimbursed to all team leaders.  Cost estimates must be approved by the sports committee and the board in advance.

This recruitment covers the year 2024, The term of office commences in March 2024 and ends on 31.12.24.

Free-form applications by 10.03.2024

to the sports council: urheilu@islanninenhevonen.net

to the national team working group: maajoukkue@islanninhevonen.net

To those who have sent an application and to those who may be selected will also be given an opportunity for an interview

The application should contain the following information:

·        name

·        age

·        contact information (telephone, e-mail)

·        international competition experience

·        experience of Icelandic horse riders’ national team activity

·        why would you be a good team leader

·        language skills

·        knowledge of sport and its rules

·        possible education supporting the team leader’s task

·        possible affiliations (do you train those who aspire to join the team, are you related to someone who aspires to join the team, is your horse possibly joining the team)