Kokoukset ja pöytäkirjat

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous, joka on järjestettävä huhtikuun loppuun mennessä, sekä syyskokous, joka pidetään syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tätä vaatii. Kokous on järjestettävä 30 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Johtokunnan erikseen tekemällä päätöksellä voidaan sallia etäosallistuminen kokouksiin.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan häntä ja käyttämään hänen äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Asiamiehen tulee olla yhdistyksen jäsen. Asiamies saa käyttää äänioikeutta enintään kolmen jäsenen puolesta. Jäsen voi saattaa haluamansa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi toimittamalla siitä kirjallisen esityksen johtokunnan puheenjohtajalle 45 vuorokautta ennen kokousta. Kohtaan "muut asiat" jäsen voi toimittaa käsiteltäviä asioita johtokunnalle kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kevätkokous

Kevätkokouksessa on

 1. esitettävä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tilinpäätös tuloslaskelmineen ja taseineen, johtokunnan vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus
 2. päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätettävä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille
 4. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat
 5. käsiteltävä muut mahdolliset asiat

Syyskokous

Syyskokouksessa on 

 1. päätettävä johtokunnan jäsenten lukumäärästä
 2. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 3. valitaan yhdistykselle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 4. yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen
 5. yhdistyksen budjetin hyväksyminen
 6. muut kokouskutsussa mainitut asiat
 7. muut mahdolliset asiat 

Johtokunnan kokoukset


Jokainen jäsen voi saattaa haluamansa asian johtokunnan käsiteltäväksi toimittamalla siitä kirjallisen esityksen johtokunnan sihteerille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Vuosikokouksessa käsiteltävien asioiden täytyy ehtiä aikaisintaan 30 ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta julkaistavaan kutsuun.

Johtokunta pitää tärkeänä läpinäkyvää, avointa ja nopeaa tiedottamista ja pyrkii tiedottamaan viikon sisällä kokousten jälkeen päätetyistä ja keskustelluista asioista.